หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
'' ทำตำบลหนองบัวใต้ น่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน,
พัฒนาต่อเนื่องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ''
นายวรเชษฐ์ บัวอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
วัดหนองพลวง
นายวรเชษฐ์ บัวอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
แหล่งน้ำในชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
บุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
1
2
3
4
5
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรร [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
 
 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ปะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีถว [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าสายลวด ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.อุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 212 
ทต.ท่าสายลวด กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าสายลวด กองสวัสดิการสังคม ให้บริการในการปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ที่เข้ามาสอบถามเรื่องสิทธิกา [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าสายลวด รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่จัดทำประชาคมกับชาวบ้าน เรื่อง การขอจัดตั้งเเยกไฟจราจร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าสายลวด รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดจากจุดยูเทิร์นรถเเละการขอจัดต [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่รับเงินเป็นเงินสด ประจำเดื [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ ซึงมีการเลือก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
โทรศัพท์
085-874-4777
นายวรเชษฐ์ บัวอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ย. 2564)    อ่าน 2670  ตอบ 4  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 1981  ตอบ 1  
 
 
 

 
 
 
     
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
ด่วนที่สุด การออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 102 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันกระทำความผิด การยื่นบัญชีทรัพย์สิน ระบบ KTB การจัดการเลือกตั้ง การบริหารจัดการสาธารณภัยฯ  [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 91 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 130 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ด่วนมาก เลื่อนกำหนดการฝฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที1 รุ่นที่2 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ประกาศรับสมัีครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการThe Smart City Showcase Awards 2022 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือติดตามการยันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลังครั้งที่ 3 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
     
 
 

น้ำตกท่าเล่  
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 

วัดท่านา  
 

วัดหนองปรือ  
 
 

  
 
 
e-Service บริการสำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.หนองบัวใต้ ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
  การศึกษา
 
     
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2557

 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10