หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
 
 
อบต.แม่กาษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 บ้านน้ำดิบ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวั [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.12 บ้านหนองตาเรือ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว” ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงด้านคุณธรรมและจริยธรรม” [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์สอบ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ท้อโดยใช้ลูกรัง สายไร่จะกา , สายน้ำตกจะรอ , สา [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ท้อโดยใช้ลูกรัง สายในหมู่บ้าน , สายห้วยเหลือง-ผ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1384  ตอบ 4  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 1195  ตอบ 1  
 
 

 
 
 
     
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 
การสำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best practices [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การให้บริหารข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmm.cdd.go.th) [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนทีุ่สด สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวงดที่ ๗/๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงิรอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
     
 
 

น้ำตกท่าเล่  
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2557
 
อบต.โมโกร เลขเด็ด อาจารย์จรัญ งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.โมโกร เลขเด็ด ยาใจคนจน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เลขเด็ด 7 เซียน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แม่กุ เลขเด็ด 7 เซียน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด เลขเด็ด พระเอกตัวจริง งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา เลขเด็ด หลักสิบบน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เลขเด็ด อัญชัญ งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.โป่งแดง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โมโกร เกมมือถือ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
 
  คุณอยากให้ ทต.หนองบัวใต้ ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
  การศึกษา

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player