หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 


 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งสาธารณประโยชน์

การวางและจัดทำผังเมือง
 


 
งานส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
งานสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรม ด้านนันทนาการ
งานการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและสร้างสุขภาพดีทั่วหน้า
 


 

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10