คุณอยากให้ ทต.หนองบัวใต้ ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 7 )
10.77%
ไฟฟ้า ( 5 )
7.69%
ประปา ( 10 )
15.38%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
1.54%
การส่งเสริมอาชีพ ( 25 )
38.46%
การศึกษา ( 17 )
26.15%